Welke risico’s loopt u
als ondernemer
en met welke verzekering
kunt u die afdekken?
Zorg dat u altijd een goed overzicht heeft!

Goederen en inventarisverzekering
Door het sluiten van deze verzekering heeft u dekking tegen gevaren zoals;  kantoorinventaris, uw machinepark etc. Denk aan schade die ontstaat door brand, diefstal, waterschade of inductie. Indien gewenst kan de dekking worden uitgebreid met voorraden goederen

Bedrijfsgebouwen
Hierbij gaat het om de onroerende zaken van de ondernemer. De verzekering is naast de gebouwen verder uit te breiden met bijvoorbeeld glasdekking etc.

Bedrijfsschade
Deze verzekering dekt het risico van verlies van bruto winst vanwege een schade. Er is sprake van een vergoeding van doorlopende vaste lasten (huur, loonkosten) en netto winst als een bedrijf tijdelijk stil valt als gevolg van een gedekte schade. Uitermate belangrijk als de onderneming voor de te realiseren omzet afhankelijk is van een bepaalde locatie.

Geld
Gaat er in het bedrijf  veel contant geld om? In dat geval is een dekking tegen diefstal of beroving belangrijk. Uiteraard worden ook de organisatorische maatregelen in kaart gebracht om de risico’s te beperken en een correcte verhouding tussen risico en verzekering te krijgen.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)
Deze verzekering biedt dekking voor de te lopen aansprakelijkheid van ondernemers voor personen- en/of zaakschade aan derden en hun medewerkers met betrekking tot de beroepsuitoefening.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
Deze verzekering biedt dekking bij aansprakelijkheid tegenover opdrachtgevers voor de gevolgen van bij aangenomen opdrachten gemaakte fouten.
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen (BCA/BTA)
Hierbij is er sprake van een dekking tegen mogelijke aantasting van het privévermogen van bestuurders tengevolge van hun tekortkomingen in hun taakuitoefening.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WEGAM)
Bij deze verzekering is er dekking voor schadevergoedingsplicht van werkgevers voor door hun ondergeschikten in verband met het uitoefenen van hun beroep opgelopen schade door en/of tijdens verkeersdeelname

Constructie All Risk (CAR) / Montageverzekering
Een specifieke verzekering die in combinatie met andere dekkingsonderdelen voorziet in aansprakelijkheid in verband met (aan/ver)bouwactiviteiten

Deze verzekering biedt mogelijkheid om juridische geschillen met bijvoorbeeld personeel, afnemers, leveranciers bij gestaan te worden door een deskundige. (advocaat of jurist).

Voor bepaalde bedrijfstakken is het ook mogelijk incassozaken voor zover deze niet in verband staan met een geschil over levering te verzekeren. Men spreekt hierbij van non-betaling.

Ziekengeldverzekering
De eerste 2 jaar dat een werknemer ziek is heeft de werkgever de verplichting het loon door te betalen. In principe is dat 70% van het loon. Het kan ook zijn dat in een geldende cao andere afspraken zijn gemaakt. Afhankelijk van het risico dat een werkgever wil lopen kan een passende verzekering worden afgesloten.

WIA-Hiaat dekking  en exedent dekking
Als de werknemer langer dan 2 jaar ziek is gaan zij in enkele gevallen fors in inkomen achteruit. Het is mogelijk om de werknemers beter te beschermen tegen dit risico. Samen met de ondernemer en eventueel in overleg met de werknemers kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om de risico’s  voor de werknemers te verkleinen in de secundaire arbeidsvoorwaarden.