Westveer Verzekeringen & Advies respecteert de privacy van haar prospects, klanten, exklanten en gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy verklaring leest u hoe wij om gaan met uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens:
Westveer Verzekeringen & Advies verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan u, en u aan ons persoonsgegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen. Deze persoonsgegevens verwerken wij ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen (particulier & zakelijk);
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen(witwassen of identiteitsfraude);
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:

 • Uw naam, adres en andere contactgegevens;
 • Klantgegevens zoals uw geboortedatum, nationaliteit, beroep en burgerlijke staat;
 • Uw identificatiegegevens zoals uw legitimatiebewijs(met BSN nummer);
 • Uw bankrekeninggegevens;
 • Gegevens van de te verzekeren objecten;
 • Gegevens over uw eventuele leningen en andere verplichtingen;

Beveiliging & bescherming:
Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u uiteraard contact met ons op nemen.

Website:
Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om u contactverzoek of e-mail volledig te beantwoorden en af te handelen. Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze cookies worden onder andere gebruikt om onze website beter te laten functioneren en om de website (beter) te kunnen analyseren. U kunt op uw PC, tablet of mobiele telefoon de geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen. Overigens maakt de website geen gebruik van “tracking cookies”. Dit zijn de cookies die bezoeken tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de van u ontvangen gegevens om een analyse van uw situatie met betrekking tot verzekerde en te verzekeren risico’s te maken. Hieruit volgt dan ons persoonlijk advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste zekerheid te realiseren. Dat heeft betrekking op het verzekeren van bepaalde risico’s. Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars en/of deskundige derden die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren zekerheid. Bij verzekeraars gaat het dan om de gegevens die deze instellingen wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering. Bij expertisebureaus gaat het om uw contactgegevens en de gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken. Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Bewaartermijnen van de door u verstrekte gegevens:
Wij bewaren de persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract cq overeenkomst.

Uw rechten:
U kunt vragen om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. Als het overzicht dat wij aan u verstrekken niet juist is, kunt u ons schriftelijk vragen de gegevens te wijzigen. U kunt ook vragen om de door u verstrekte persoonsgegevens in digitale vorm aan uzelf of aan een derde, bijvoorbeeld uw accountant, bank of advocaat, over te dragen of door te zenden. Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, dan informeren wij u hierover. Ook kunt u bezwaar maken als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die wij hier beschrijven. Als u voor dit soort verzoeken contact met ons wilt opnemen, kan dat met de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Bij het niet verstrekken van bepaalde (benodigde) informatie of beperking in het gebruik:
Het opstellen van een goed advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen. Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u informeren dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Delen met derden:
Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met andere aanbieders, schade-experts, schade-herstelbedrijven, taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, zorgverleners, KiFiD en toezichthouders. Dit gebeurt op basis van een contract cq overeenkomst die wij met u hebben of op basis van een wettelijke grondslag. U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor.

Heeft u vragen of klachten?
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Westveer Verzekeringen & Advies
1e kruisweg 26, 3262 LL Oud-Beijerland
Telefoon: 06 15 32 00 17
Email: info@westveerverzekeringen.nl
Website: www.westveerverzekeringen.nl

Wijzigingen:
Wij behouden ons het recht voor indien nodig deze Privacyverklaring aan te passen.